Serifiotiko, Asyrtiko, Aidani, Psarosyrtiko, white